Nr. 2 - 2021


Følelseskold fornuft

Måske er der i disse partidannelsestider en kvik person, som alene pga. navnet finder på at stifte Antifascistisk Anstændighedsparti. Ellers er navnet her og nu givet videre uden patentrettigheder eller krav om royalties, så kom glad, navnet vil tale direkte ind i tidsånden.

Det fyger i de politiske diskussioner med beskyldninger om fascisme, hvis man ikke lige kobler sig på en given smuk løsningsfortælling på problemer, som er dybe, strukturelle, reelt truende og ikke sådan lige at gå til.

Når fascistbeskyldningerne så er fyret af, så kommer anstændigheden marcherende - og ikke et ord om strækmarch. Jeg, vi, os er de anstændige og man må så forstå, at de der mener noget andet er uanstændige, moralsk anløbne, onde infame mennesker, som blot vil deres medmennesker det værste.

Det gælder selvfølgelig i spørgsmålet om flygtninge og indvandrere, men klimadiskussionen er desværre på vej over i samme primitive boldgade.

Og det er næsten ikke til at holde ud. Det har udviklet sig til en kakofonisk skrigekonkurrence, hvor der til fulde leves op til sandheden om, at når alle taler, er der ingen der lytter.

Der befinder sig for øjeblikket ca. 30.000 syriske flygtninge i Danmark. Alle har fået at vide - i hvert fald har forældrene - at de er netop flygtninge, og når vi - befæstet af to retsinstanser - ikke mener, at de længere har beskyttelsesbehov, så kan de hjemsendes.

En meget lille del af de 30.000 har fået at vide (faktisk færre end det antal som frivilligt og af egen drift er taget hjem til Syrien), at de relevante retsinstanser ikke mener de længere har beskyttelsesbehov og derfor skal hjem. Det bliver i den offentlige debat fremstillet som om, at man sender dem direkte tilbage til at blive myrdet. Hallo - det gør man ikke.

Assads Syrien er ikke ligefrem noget smukt folkehjem, men det var Irak heller ikke, da vi fik hjemsendelsesaftaler i stand med dem, Iran er heller ikke, Afghanistan er heller ikke og flere lande kunne nævnes. Men hvis alle fra andre lande med uro skal kunne komme til Danmark, så har vi ikke længere flygtninge, så har vi kun indvandrere, og diskussionen om at antallet betyder noget har vi forhåbentlig været igennem.

Vi kan ikke integrere en hvilken som helst mængde indvandrere, og de vil så i øvrigt også blokere for at tage flere kvoteflygtninge, hvor vi er på vej tilbage til dydens smalle vej.

Tør man minde om, at Danmark lige efter 2. verdenskrig havde op til 250.000 tyske flygtninge. Der var ikke tvivl om, at de var flygtninge, og de tog hjem på et tidspunkt.

Så er der den lille flok af IS-mødre, som de hårdt prøvede kurdere for øjeblikket huser i lejre, som ingen ønsker sig i. Antifascistisk Anstændighedsparti mener, at de skal bare allesammen hjem hurtigst muligt og uden undtagelse.

En af disse påberåber sig dansk tilhørsforhold, på trods af at hun med sin somaliske familie drog til England, da hun selv var 6 år, og ikke har været i Danmark siden, og trods hende og hendes søster drog til kalifatet, da de blev lidt mere end kønsmodne, hvor de blev gift med hver deres IS-kriger, og mente det var en gave fra de højere magter, at deres mænd blev dræbt (efter at have gjort IS-mødrene gravide), og reklamerede for alt dette på de sociale medier.

Som præmie blev moderen frataget dansk statsborgerskab og i øvrigt sin opholdstilladelse i England, så hun nu kun har somalisk statsborgerskab, og hendes 4-årige datter har af gode grunde aldrig været i Danmark. Moderen kan ikke forstå, at hun ikke bare kan komme til Danmark, og kun slet ikke forstå, at hun i givet fald skal straffes. Barnet har dansk statsborgerskab pga. fødsel før moderen fik frataget sit.

Det er blot en af historierne.

Uanset hvad, så kommer Danmark nok ikke til at undslå sig fra, at tage dem med klart dansk statsborgerskab til Danmark, uanset hvor åndsformørkede de så er.

Vi må finde fornuftige principfaste løsninger på de spørgsmål.

Derfor er det også forstyrrende, når kommunerne bliver sat til at implementere et fuldstændigt latterligt, åndssvagt, tudetosset håndtryksdirektiv i forbindelse med statsborgerskab, fordi vi hænger fast i oppositionsrationalet om, at for at eliminere indvandrer/flygtningespørgsmålet og hive stemmer over midten, så måtte vi finde på noget hårdt og gerne hårdere, inden Dansk Folkeparti, Marcus Knuth, Naser Khader og Inger Størjberg fik gode ideer.

Så kan vi til gengæld godt leve med, at har man begået dokumentfalsk, fiflet med eksamensbeviser, slået, smuglet eller begået andet der betinget eller ubetinget involverer frihedsstraf, så har man for altid sagt farvel til statsborgerskab - men jo ikke opholds- og arbejdstilladelse.

Mogens Havnsøe Petersen

______________________________________________________________________________________

Artikler i dette nummer:

Hvad er det der hindrer, at den offentlige sektor opfylder de politiske ambitioner

Det nytter hverken at blive ved som man gør nu, eller gøre som i den private sektor. Man er ved at køre fast i kviksand

Jesper Zwisler, kommunaldirektør i Herlev kommune, yderligere CV i bunden af artiklen


Den danske model – er den levedygtig?

Tingene udvikler sig hurtig, og derfor er nogle af de forhold på arbejdsmarkedet som vi har været vant til sat under pres

Af Irene Odgaard, redaktør


Den usynlige krig

Kampen om de digitale arbejdsplatformes fremtid i Danmark bliver hård og lang. Soloselvstændige er et nyt ord, som vi skal kende

Af Thorkild Holmboe-Hay, Master i arbejdsmarkeds- og personaleforhold og i professionel kommunikation. Arbejder til dagligt som ledelseskonsulten i 3F. Synspunkterne i denne artikel er forfatterens egne

 

Europas højrenationalistiske bevægelser har medvind

I de senere år er flere europæiske højrenationalistiske bevægelser blevet egentlige partier med betydelig vælgeropbakning ved såvel nationale valg som ved valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Af Søren Thomassen, redaktør

Kulturpolitik er kamp –
Socialdemokratiet brænder for mange målchancer

Fra at betragte kulturen som livsnødvendig, er der sket et kursskifte til, at det mest skal være en deltagerdemokratisk øvelse. Det har konsekvenser

Af Lars Werge – Folketingskandidat (S) i København, direktør for Danske BiograferPandemi og politik

Af en gammel sociologs optegnelser

Kjeld Schmidt

Regional planløshed

Hovedstadsområdet har gennem årene været udsat for noget af en planlægningsmæssig sik-sak-kurs, hvor omorganiseringer er komme med få års mellemrum og ikke alle særligt eftertænksomt tilrettelagt. Der har stort set ikke været nogen samlet planlægning siden Hovedstadsrådet blev nedlagt 

Af Henning Bro, Ph.d., stadsarkivar emeritus MSO, byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkivet. Har i en årrække forsket i boligpolitik byhistorie samt byregioners og hovedstadsmetropolens historie

Nødvendigt at øge Folketingets indflydelse på EU-politikken

Man kommer ikke udenom at europæiske løsninger nødvendige. Danmark kan gøre sit

Af Claus Larsen-Jensen, formand for Folketingets EU-reformgruppe, tidl. MF, MEP og formand for Folketingets EuropaudvalgMassive myter må aflives

Efter coronakrisen vil borgerlige – uden grund – kræve nedskæringer, fordi ”regningen skal betales”

Af cheføkonom Frederik I. Pedersen, 3F


Gæld er ikke gratis

Det ikke svært for Danmark at låne til at finansiere stigende statsgæld, men den stigende gæld øger uligheden

Af Frank Hvid Petersen, cand.polit., underviser, foredragsholder og økonomisk kommentator

 

Helbredelse – nu også forebyggelse - for at bremse parallelsamfund

“Ghettoloven” produktudvikles og bliver til parallelsamfundsloven. Nu kommer der mere fokus på forebyggelse, men der er mange åbne spørgsmål

Af Søren Peter Hvidegaard Jensen, direktør SPJ-rådgivning

______________________________________________________________________________


Se oversigten over artikler bragt i tidligere numre af Ny Politk

 

Ny Politik

Ny Politik er et netmedie der vil fremme politikudvikling på Arbejderbevægelsens idegrundlag.

Ny Politiks artikler og illustrationer er fra personer som engagerer sig i den politiske debat. Konceptet bygger på at bidragsyderne ikke modtager betaling, ligesom Ny Politiks beskedne redaktion heller ikke modtager vederlag.

Redaktion:
Mogens Havnsøe Petersen (ansvh.), Irene Odgaard og Søren Wulff Thomassen
Kontakt og indlæg: mail@ny-politik.dk
Udgiver: As Ore ApS cvr. nr. 33 04 78 43
Adresse: Stakkesund 1, 3. tv. 2100 København Ø
Web: www.ny-politik.dk

Alle indlæg og artikler er navngivne og udtryk for skribentens egen holdning og mening. Med mindre andet er angivet kan artikler og indlæg i Ny Politik frit anvendes og citeres når blot skribenten og Ny Politik bliver angivet som kilde. Der kan være speciel copyright på anvendte illustrationer. 

Artikler der ønskes bragt i Ny Politik kan sendes til mail@ny-politik.dk


Ny Politik udkommer 4 gange ordinært i 2021 i månederne februar, maj, september og november.

Gode ideer modtages med taknemmelighed, geniale med begærlighed og artikler med begejstring. Deadline for artikler mm til nummeret der udkommer medio september er sidste fredag i august 2021.

Vil du orienteres når Ny Politik udkommer, kan du sende dit navn og mailadresse til: orientering@ny-politik.dk

Du kan se Ny Politiks privatlivspolitik via dette link: privatlivspolitik.