Nr. 2 - 2024

Revisionssager på vej

Der er en række større sager under undersøgelse af Rigsrevisionen, som så kan overgå til statsrevisorerne, som kan give påtale

Af Mogens Havnsøe Petersen

På det seneste har Statsrevisorerne rejst kritik af, at alt mens man fra regeringens side anbefaler borgerne at oprette et privat nødberedskab i tilfælde af krig eller strømsvigt, har staten selv forsømt at sikre den datamæssige kritiske infrastruktur, og det er kun sket i beskedent omfang trods flere påtaler fra Rigsrevisionen.

Gennem tiden har Statsrevisorerne vist sig at være en institution der kan vise tænder, og selvom Rigsrevisionen ikke er tillagt instruktionsbeføjelser, så kan det vise sig stærkt ubehageligt, hvis stat, kommuner, regioner, folketing og regering ikke retter ind.

Derfor kan det også være spændende at se, hvad Rigsrevisionen selv påpeger er undervejs i 2024.

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om myndighederne lever op til tidsfrister m.v. i forbindelse med børn og unge, som har begået kriminalitet. I december 2018 vedtog Folketinget, at børn og unge i alderen 10-17 år skal mødes af en konsekvent indsats med en række iboende tidsfrister. Offentliggørelse af denne undersøgelse er planlagt til 3. kvartal 2024.

Autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i et andet land udenfor EU er under pres. Siden 2016 er antallet af ansøgninger om autorisation fordoblet, og da vi mangler både sygeplejersker og læger er det vigtigt at behandlingstiden er så kort som muligt. Undersøgelsen af dette er planlagt til offentliggørelse i 3. kvartal 2024.

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge tilsynet med landbrugets udledning af kvælstof fra gødning. Man begrundede anmodningen med den fortløbende udbredelse af iltsvind i det danske hav, og at dette bl.a. skyldes for meget kvælstof i vandet. Rigsrevisionen vil undersøge om Landbrugsministeriet har ført tilstrækkeligt tilsyn med udledningen. Undersøgelsen er planlagt offentliggjort i 4. kvartal 2024.

En større undersøgelse af alle 21 ministeriers overholdelse af betalingsfrister fra private leverandører er iværksat, og resultatet er planlagt til offentliggørelse 4. kvartal 2024.

Jævnfør sikring af kritisk infrastruktur når det gælder data, så er der iværksat en selvstændig undersøgelse af regionernes evner til at beskytte sundhedsdata mod cyberangreb. Undersøgelsens resultater er planlagt til offentliggørelse 4. kvartal 2024.

 


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Alt er ændret, alt er det samme

Hvad er recession

Udvidelse af EU? Hvad kan vi forvente?

Ja, Ole Stavad, noget må gøres, men hvad og af hvem?

Magtbrynde

Med tog i Europa – en historie

Boganmeldelser:

Historien som våben

Den uventede advokat

Klanerne

Borgerlig krise

Det hærdede stål